Author - adminanimalscisu

ประกวด “ภาพประทับใจที่เป็น highlight ของชีวิตการเป็นนักศึกษา”

ขอเชิญนศ.สาขาสัตวศาสตร์​ ระดับป.ตรี​ ทุกชั้นปี​ ส่งภาพเข้าร่วมประกวด​ ในหัวข้อ '​''​ภาพประทับใจที่เป็น highlight ของชีวิตการเป็นนักศึกษา''​ (เช่น...

กิจกรรมเสริมในหลักสูตร

หลักสูตรสัตวศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเสริมในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการ และวิชาชีพ เปิดโลกทัศน์ ตลอดจนเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมเสริมในหลักสูตรฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่...

การฝึกงานต่างประเทศผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา

นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานต่างประเทศได้ ตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การฝึกงานต่างประเทศเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้การทำงาน การปรับตัว...

กิจกรรมสัมมนาของนักศึกษา

รายวิชาสัมมนามีจุดประสงค์ให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทความทางวิชาการ โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาที่สนใจ ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงบทความภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนักศึกษามีการนำเสนอและตอบคำถามจากเนื้อหาดังกล่าว...

กิจกรรมนอกหลักสูตร

นอกจากกิจกรรมภายในหลักสูตรฯ ทางสาขาสัตวศาสตร์มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรออกไปจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบให้มากที่สุด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หลักสูตรสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร...

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

การศึกษาในคณะสัตวศาสตร์ฯนี้นอกจากจะมีการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วนั้น ยังมีการศึกษานอกสถานที่ซึ่งจัดโดยรายวิชาในสาขาสัตวศาสตร์ ได้แก่ รายวิชาอาหารสัตว์ การจัดการของเสีย เป็นต้น ซึ่งสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน...

การบรรยายของวิทยากรจากในประเทศและต่างประเทศ

ทางสาขาสัตวศาสตร์มีการเชิญวิทยากรจากภาคเอกชนมาให้ความรู้กับนักศึกษา เช่น การแนะแนวอาชีพทางสัตวศาสตร์จากบริษัท เบทาโกร จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร...

กิจกรรมโครงการค่ายสัตวศาสตร์ ฅนอาสาพัฒนาชนบท

โครงการค่ายอาสาเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ฯ มีการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยการปฏิบัติงานจริง  และมีจิตอาสาในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง การให้ยาถ่ายพยาธิ...