สนใจศึกษาต่อ
สาขาสัตวศาสตร์ ศิลปากร

สามารถสมัครได้ที่ SU-TCAS64

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร

SILPAKORN ANIMAL SCIENCE

ทำไมต้องมาเรียนที่ สาขาสัตวศาสตร์ ศิลปากร

  1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งจบจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  2. สถานที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และโครงการพระราชดำริ
  3. ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีฟาร์มมหาวิทยาลัยสำหรับฝึกปฏิบัติการ
  4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. คณาจารย์มีความใส่ใจ เป็นกันเองในการเรียนการสอน
  6. จบแล้วมีงานทำแน่นอน

หลักสูตรสาขา สัตวศาสตร์ ศิลปากร

สัตวศาสตร์สร้างสรรค์ เกษตรไทยยั่งยืน

หลักสูตรสัตวศาสตร์ เริ่มผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวศาสตร์และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 2,000 คน และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้หลักสูตรสัตวศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ โดยคณาจารย์ที่มีศักยภาพและคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านและมีความหลากหลายครอบคลุมทุกศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และฟาร์มที่ทันสมัย บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำทางปศุสัตว์ระดับชาติ

คณาจารย์

คณาจารย์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีศักยภาพทางด้านการถ่ายทอดความรู้ และการทำงานวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ต้องสาขาสัตวศาสตร์ ศิลปากร