Author - adminanimalscisu

กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

การประดิษฐ์ตุ้มวัว ตุ้มวัวเป็นเครื่องประดับความสวยงามของวัว ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีการประดิษฐ์ตุ้มวัวเพื่อใช้กิจกรรมวัวลาน วัวเทียมเกวียน วัวเทียมไถ และการประกวดวัวสวยงาม เพื่อเพิ่มความเด่น เพิ่มเสน่ห์...