บุคลากร

บุคลากร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: sriboonyong_p@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, การผลิตสัตว์ปีก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล

Ph.D. (Pharmacy) Chiang Mai University, Thailand
Email: chalorsuntisaku_s@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตร เน้นการส่งเสริมทางสัตวแพทย์และสัตวบาล, กฎหมายการเกษตรและอาหาร, การจัดการสุขภาพสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล เทียนทอง

Ph.D. (Animal Science) National Chung Hsing University, Taiwan
Email: tiantong_a@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: สรีรวิทยาของสัตว์, ระบบภูมิคุ้มกัน, การพัฒนาของต่อมน้ำนม, โรคเต้านมอักเสบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
ดร. นรินทร์ ปริยวิชญภักดี

Ph.D. (Pathobiology) Mahidol University, Thailand
Email: preyavichyapugd_n@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: พยาธิชีววิทยา, การพัฒนาวัคซีน, การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
Dr.nat.techn. (Animal Breeding) University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria
Email: manatrinon_s@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์  รวมธรรม

ปร.ด. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: ruamthum_w@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: ชีววิทยา, นิเวศวิทยา, พิษวิทยาของสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ศิริชัย เอียดมุสิก

วท.ม. (อายุรศาสตร์สัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: eardmusic_s@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: การจัดการคุณภาพน้ำนมโค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Email: thongruang_s@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: พืชอาหารสัตว์, การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี เกษรพิกุล

Ph.D. (Pharmacy) Chiang Mai University, Thailand
Email: kasornpikul_c@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: สุขภาพสัตว์, ภูมิคุ้มกัน, เภสัชภัณฑ์ทางสัตวแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

Ph.D. (Animal Nutrition) Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Email: saenphoom_p@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: อาหารสัตว์, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา สิทธิยะ

Ph.D. (Animal Science) Ehime University, Japan
Email: sittiya_j@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: การผลิตสัตว์ปีก, โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

อาจารย์ ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email: lertchunhakiat_k@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์สัตว์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ภุมรินทร์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
Ph.D. (Animal Science) University of the Philippines Los Banos, Philippines
Email: poommarin_p@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: การผลิตสุกร, อาหารและโภชนาการของสัตว์กระเพาะเดี่ยว, อาหารและโภชนาการของแมลงกินได้

อาจารย์ ดร. ภวัต เสรีตระกูล

Ph.D. (Cell and Molecular Biology) The University of Texas at Austin. Texas, USA
Email: seritrakul_p@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: จีโนมิกส์, พันธุศาสตร์, ชีวโมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี

วท.ม (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email: nopparatmaitree_m@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: การผลิตสัตว์ปีกและอาหารฟังก์ชั่น, โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์, เทคโนโลยีโรงฟักและการจัดการ, การประกันคุณภาพระบบการผลิตสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email: chaokaur_a@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง, การผลิตโคนมและโคเนื้อ

อาจารย์ ดร. พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email: chuawongboon_p@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: สรีรวิทยาการสืบพันธุ์, เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

ปร.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Email: raksasiri_b@silpakorn.edu

สาขาเชี่ยวชาญ: วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงฆ่าสัตว์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก, เทคนิคการสอนเชิงจุลภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน

Ph.D. (Agricultural Science) Nagoya University, Japan
Email: silaon_d@silpakorn.edu
สาขาเชี่ยวชาญ: การผลิตแอนติบอดี, เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์