การฝึกงานต่างประเทศผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา

การฝึกงานต่างประเทศผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา

นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานต่างประเทศได้ ตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การฝึกงานต่างประเทศเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้การทำงาน การปรับตัว ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์ดีๆจากต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งประเทศที่ทางสาขาสัตวศาสตร์มีการส่งไปฝึกงานมีหลายประเทศด้วยกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายไปยังประเทศอื่นๆด้วย