ศิษย์เก่าและเส้นทางอาชีพ

เส้นทางอาชีพของศิษย์เก่า

จัดทำโดย คุณอรรถวุฒิ ลักษณาวงษ์ รุ่นที่ 11

คุณบัณฑิต เถาว์พัน รุ่นที่ 5

คุณเกียรตินภา วงษ์จันทา รุ่นที่ 1

คุณปฐมพร เม่งผ่อง รุ่นที่ 8

คุณกันย์ชิสา กรณ์ธนไพศาล รุ่นที่ 9

คุณกันย์ชิสา กรณ์ธนไพศาล รุ่นที่ 9

ศิษย์เก่าสาขาสัตวศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินิยม