ประกวด “ภาพประทับใจที่เป็น highlight ของชีวิตการเป็นนักศึกษา”