งานวิจัย

งานวิจัยของบุคลากร
สาขาที่เชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ

อาจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ Google scholar
อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา สิทธิยะ การผลิตสัตว์ปีก, โภชนศาสตร์สัตว์ปีก https://scholar.google.com/citations?user=3b7xsYUAAAAJ&hl=en
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เกษรพิกุล สุขภาพสัตว์, ภูมิคุ้มกัน, เภสัชภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ https://scholar.google.co.th/citations?user=h8foGYYAAAAJ&hl=th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน การผลิตแอนติบอดี, เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=th&user=sVquBhAAAAAJ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชยภักดี พยาธิชีววิทยา, การพัฒนาวัคซีน, การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ https://scholar.google.com/citations?user=ejh68YYAAAAJ&hl=th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ อาหารสัตว์, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ https://scholar.google.co.th/citations?user=HTOKhkoAAAAJ&hl=th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ศรีบุญยงค์ โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, การผลิตสัตว์ปีก https://scholar.google.co.th/citations?user=u5a_5w0AAAAJ&hl=en
อาจารย์ ดร.ภวัต เสรีตระกูล จีโนมิกส์, พันธุศาสตร์, ชีวโมเลกุล https://scholar.google.co.th/citations?user=xwM4-9gAAAAJ&hl=th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ การผลิตสุกร, อาหารและโภชนาการของสัตว์กระเพาะเดี่ยว, อาหารและโภชนาการของแมลงกินได้ https://scholar.google.co.th/citations?hl=th&user=ogzQl7oAAAAJ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการโรงฆ่าสัตว์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก, เทคนิคการสอนเชิงจุลภาค https://scholar.google.com/citations?user=l4TGVYMAAAAJ&hl=th&oi=ao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี การผลิตสัตว์ปีกและอาหารฟังก์ชั่น, โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์, เทคโนโลยีโรงฟักและการจัดการ, การประกันคุณภาพระบบการผลิตสัตว์ https://scholar.google.co.th/citations?user=Dv9NfDQAAAAJ&hl=th
อาจารย์ ดร.ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง พืชอาหารสัตว์, การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ https://scholar.google.com/citations?hl=th&user=OFR2g34AAAAJ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ศิริชัย เอียดมุสิก การจัดการคุณภาพน้ำนมโค https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=sirichai+eardmusic&btnG=
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ https://scholar.google.com/citations?user=moOpUeQAAAAJ&hl=en
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล การส่งเสริมการเกษตร เน้นการส่งเสริมทางสัตวแพทย์และสัตวบาล, กฎหมายการเกษตรและอาหาร, การจัดการสุขภาพสัตว์ https://scholar.google.co.th/citations?user=9xukhRUAAAAJ&hl=th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์  เชาว์เครือ โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง, การผลิตโคนมและโคเนื้อ https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=anan+chaokaur&oq=Anan+chaok
อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง สรีรวิทยาของสัตว์, ระบบภูมิคุ้มกัน, การพัฒนาของต่อมน้ำนม, โรคเต้านมอักเสบ https://scholar.google.co.th/citations?user=xNz9xicAAAAJ&hl=th
อาจารย์ ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์สัตว์ https://scholar.google.com/citations?hl=th&user=JLfaDdIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม ชีววิทยา, นิเวศวิทยา, พิษวิทยาของสัตว์ https://scholar.google.co.th/citations?user=hSahqSIAAAAJ&hl=th
อาจารย์ ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ สรีรวิทยาการสืบพันธุ์, เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ https://scholar.google.co.th/citations?user=-lS4uHAAAAAJ&hl=th